طلاق

 

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
طلاق باید به صیغه طلاق درحضور حداقل دونفر مرد عادل که صیغه را بشنوند واقع گردد.
طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.
زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
یکی از انواع طلاق، طلاق توافقی است.
طلاق توافقی بر مبنای رضایت زوجین بر طلاق است. وقتی زن و شوهر هر دو راضی به جدایی و طلاق باشند و در مورد مسائل مرتبط با زوجیت مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق داشته باشند دادخواست طلاق توافقی توسط خود زوجین یا وکیل آنها ثبت دفاتر خدمات قضایی می شود.
هرگونه توافقی که زن و شوهر در خصوص مسائل مذکور خصوصا مهریه و حضانت داشته باشند در رای دادگاه نوشته خواهد شد.
طبق قانون حمایت از خانواده، مشاوره برای طلاق توافقی اجباری است و قوه قضاییه در صدد است که زوجین متقاضی طلاق توافقی را قبل از ثبت طلاق به مراکز مشاوره ای که معرفی خواهد کرد ارجاع بدهد و بعد از طی مراحل و عدم سازش آنها دادخواست طلاق توافقی ثبت گردد.