مهریه

مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی و در واقع پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک محسوب می شود و مطابق با قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک آن می شود.
درهمین راستا ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره دارد که به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنمایند. در واقع زوجه هر زمان که اراده نماید می تواند مهر خود را مطالبه کند و زوج نیز پس از مطالبه زن باید آن را به وی بپردازد.
قوانین مهریه مدتهاست که در کشور ما به بحث داغی تبدیل شده و حاشیه های زیادی را با خود به همراه داشته است و مجرم شدن داماد و عدم تمکین عروس خانم بعداز عقد همگی حاشیه ها و مسائلی را به وجود آورده اند که همه زوج ها با آن دست به گریبانند.
در بسیاری از موارد مهریه دختران ایرانی بر مبنای سکه تعیین می شود و برخی از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت آن زندانی می شوند. اما بنا بر قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ که در اسفند سال ۹۳‌ اجرایی شد، ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی شود و زندانی شدن با توافق طرفین و قسط بندی مهریه حذف می شود.