نفقه

نفقه چیست؟

نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی که شوهر مکلف است همه‌ آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

زن هنگامی می تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

 
تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع وی از سوی زن است.

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.