دعاوی خانواده

دعاوی خانواده عبارتند از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم از حقوق و تکالیف مقرر در قانون؛ منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه، امور حسبی درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه، درخواست حکم موت فرضی، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تحریر ترکه، درخواست تقسیم ترکه و درخواست تصدیق انحصار وراثت.

به موجب ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیت از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و عرض در مورد کلیه اتباع ایران و لو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

طبق ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیت و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

 

دعاوی خانواده

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.