طلاق

طلاق پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از همدیگر است.

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای جدا شدن از همسرش را بنماید.

ظلاق باید به صیغه و درحضور حداقل دونفر مرد عادل که صیغه را بشنوند واقع گردد.

طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.

زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در قانون مدنی از دادگاه تقاضای آنرا نماید.

 
انواع طلاق

در قانون مدنی سه راه جدا شدن زن و مرد تعریف شده است :
1- بنا به اراده مرد
2- به در خواست زن
3- با توافق زوجین

به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مربوطه، مرد می تواند هر وقت که بخواهد همسر خود را طلاق بدهد.

در موارد ذیل نیز زن می تواند درخواست جدایی نماید. مستند به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، عجز شوهر از دادن نفقه، در صورتیکه ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد و …، زن می تواند پس از اثبات تحقق شرایط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

یکی دیگر از انواع جدایی، طلاق توافقی است.
که بر مبنای رضایت زوجین بر جدایی است. وقتی زن و شوهر هر دو راضی به جدا شدن باشند و در مورد مسائل مرتبط با زوجیت مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق داشته باشند دادخواست طلاق توافقی توسط خود زوجین یا وکیل آنها ثبت دفاتر خدمات قضایی می شود.

هرگونه توافقی که زن و شوهر در خصوص مسائل مذکور خصوصا مهریه و حضانت داشته باشند در رای دادگاه نوشته خواهد شد.

طبق قانون حمایت از خانواده، مشاوره برای طلاق توافقی اجباری است و قوه قضاییه در صدد است که زوجین متقاضی را قبل از ثبت جدایی به مراکز مشاوره ای که معرفی خواهد کرد ارجاع بدهد و بعد از طی مراحل و عدم سازش آنها دادخواست جدایی ثبت گردد.

طلاق جدا شدن زن و شوهر

 

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.