تامین اجتماعی

 

قوانین و مقررات در حوزه تامین اجتماعی کشور ما در قیاس با قوانین سایر کشورهای صنعتی و یا نیمه صنعتی دارای تنوع و ابعاد گسترده تری است. با توجه به سرعت بالای تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی سالهای اخیر پیوسته بسیاری از قوانین در معرض اصلاح و تغییر بوده و سرعت تغییرات به حدی است که افراد عادی در هنگام مواجهه قادر به استناد به قوانین روز نمی باشند.
این تحولات ما را با این رویکرد جدید مواجه کرد که دراین راستا پاسخگوی کارفرمایان و کارگران عزیز باشیم.
قانون مربوطه مصوب سال ۱۳۵۴ بوده و براساس ماده یک از فصل اول آن:

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر سازمان مستقلی به نام سازمان تامین اجتماعی تشکیل می گردد که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است.

سازمان تامین اجتماعی مستند به بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در زمره موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به شمار می رود.
براساس بند ۱ از ماده ۲ قانون فوق الذکر:
بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقرارت مذکور بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

سازمان تامین اجتماعی

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.