ازکارافتادگی

ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی:

ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده ٣ ) است که با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر علت ازکارافتادگی (بیماری – حادثه) و همچنین از نظر درصد ازکارافتادگی (کلی، جزیی، غرامت نقص عضو) دارای پیچیدگی خاصی است و کوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است، موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی شود. بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند، استحقاق دریافت مستمری ماهانه را خواهند داشت.

هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶٪ و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته خواهد شد.

عوامل ایجاد ازکارافتادگی

ازکارافتادگی ممکن است، بر اثر بیماریها (عادی یا حرفه ای ) و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار ) ایجاد شود.

1- بیماری
طبق بند 7 ماده 2 قانون : ”‌بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می شود.”
به عبارت دیگر، بیماری اگر غیر قابل علاج تشخیص داده شود ممکن است موجب کاهش کار فرد بیمه‌شده و در نتیجه سبب ازکارافتادگی وی گردد .

2- حادثه
طبق بند 8 ماده 2 قانون : ” حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است ، پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدمه بر جسم یا روان فرد بیمه شده می گردد . ”
حادثه طبق ماده 59 قانون بر دو نوع تقسیم شده است :

1– حادثه ناشی ازکار    2- حادثه غیر ناشی از کار
در مورد بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار طبق ماده 71 قانون تأمین اجتماعی، مدت پرداخت حق بیمه ملاک عمل نمی باشد.

مستمری

مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده ودر صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.

هزینه کفن و دفن

مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده ی او این امر را به عهده می گیرند، پرداخت می گردد.

ازکارافتادگی بیماری حادثه

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.