بازنشستگی

بازنشستگی براساس قانون تامین اجتماعی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن مقرر در قانون. بازنشسته فردی است که مشمول این قانون گردد.

 

شرایط بازنشستگی طبق قانون کار عبارتند از:

۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ بازنشستگی پرداخته باشند.

۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

کسانی که سی سال تمام کار کرده ودر هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضایبازنشسته شدن و دریافت مستمری نمایند.

بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.

زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.

متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری مربوطه عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

 

مراحل صدور حکم بازنشستگی

 1. ارائه فرم ضمیمه بخشنامه 1/38 مستمریها از سوی متقاضی پس از ثبت در دبیرخانه واحد اجرایی .

 2. بررسی شرایط سنی به استناد مشخصات سجلی بیمه شده .

 3. اخذ پرونده فنی بیمه شده از بایگانی فنی .

 4. استعلام سابقه متقاضی از واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی

 5. تکمیل فرم اعلام سابقه از سوی واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی و ارائه آن به واحد امور فنی مستمریها .

 6. بررسی سوابق اعلام شده به منظور تشخیص احراز یا عدم احراز شرایط بازنشستگی .

 7. در صورت احراز شرایط مقرر در قانون اخذ ترک کار از بیمه شده یا کارفرما .

 8. اخذ پرونده فنی از بایگانی .

 9. ارسال مجدد پرونده به واحد نامنویسی جهت اعلام سابقه تا تاریخ ترک کار .

 10. درخواست ریز دستمزد ظرف پنج و یا دو سال آخر بیمه پردازی حسب مورد از واحد امور فنی بیمه شدگان .

 11. معرفی بیمه شده به بانک جهت افتتاح حساب .

 12. اخذ مدارک مورد نیاز برای عائله مندی و حق اولاد به منظور کنترل اطلاعات ثبت شده در واحد نامنویسی

 13. صدور حکم بازنشستگی و تخصیص کد مستمری مربوطه.

 14. تایید حکم بازنشستگی توسط مسئولان ذی ربط .

 15. ثبت حکم تایید شده در دبیرخانه شعبه . 

 16. خلاصه سازی پرونده و ارسال پرونده قدیمی به بایگانی راکد .

 17. محاسبه مستمری از تاریخ برقراری لغایت تاریخ روز و پرداخت آن توسط بانک.

 

بازنشستگی

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.