پرسش های متداول

پرسش های متداول

پرسش های متداول

به موقع در خدمات

در دسترس برای شما

پیگیری پرونده تا حصول نتیجه

پرسش های متداول

بیمه بیکاری چیست؟

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری یکی از چترهای حمایتی تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات ذیل بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

چه کسانی مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند؟

شرایط احراز بیمه بیکاری:

1- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.
2- بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی یا دفاتر کاریابی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی ویا مشابه آن اطلاع دهد.
3- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نماید.

بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکارمعادل ۵۵٪ متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه می باشد. به مقرری افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هریک از آنها به میزان ۱۰٪ حداقل دستمزد افزوده خواهد شد و مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰٪ متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1398 چقدر است؟

از ابتدای سال ۱۳۹۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار مبلغ ۵۰۵۶۲۷ ریال می باشد.

کارهای سخت و زیان آور چه کارهایی هستند و زمان کار در آنها چقدر است؟

کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده ودر اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای جسمی و روانی در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد.
در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ٣۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

شرط دریافت اضافه کار چیست؟

شرایط دریافت اضافه کار عبارتست از:

۱- موافقت کارگر.
۲- پرداخت ۴۰٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

حق ماموریت در قانون کار به چه صورت تعریف و محاسبه می شود؟

ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.
به کارگرانی که به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. حق ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد.

شرایط بازنشستگی طبق قانون کار چیست؟

شرایط بازنشستگی

۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ بازنشستگی پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.