هیاتهای تشخیص مطالبات

درصورتیکه کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیری که از طرف سازمان تامین اجتماعی تعیین و مطالبه شده است معترض باشد باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ بدهی اعتراض خود را کتبا به شعبه یا نمایندگی سازمان تسلیم و رسید دریافت نماید. جلسات بدوی هیاتهای تشخیص مطالبات در محل شعب یا نمایندگی های سازمان و جلسات هیات های تجدید نظر در تهران تشکیل می شود.

هیأتها پس از بررسی و مطالعه محتویات پرونده ودر صورت حضور کارفرما یا نماینده او پس از استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رای خواهند نمود.

ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3:

در صورتیکه کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده که از طرف سازمان معترض باشد، می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را تا یک ماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.
در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۴۳قانون فوق الذکر:

هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می شوند:
1- نماینده سازمان تامین اجتماعی که ریاست هیات را برعهده دارد.
2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی .
4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی .

ماده ۴۴ قانون فوق الذکر:

هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استان با شرکت افراد ذیل تشکیل می شود:
1- نماینده سازمان تامین اجتماعی که ریاست هیات را عهده دارد.
2- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
4- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان.
5- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
آرای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.
آرای قطعی این هیاتها مستند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در آن مرجع می باشد.

هیاتهای تشخیص مطالبات حق بیمه

موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا را در اینستاگرام دنبال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.